Dostęp do dokumentacji medycznej
Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu- bądź osobie upoważnionej przez pacjenta oraz innym, wymienionym w art. 26 ust. ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017 r. poz.1318 z późn. zm.) -podmiotom, tj. m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru.Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia - osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym oraz osobie bliskiej w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Opiekunowi faktycznemu pacjenta małoletniego lub ubezwłasnowolnionego uprawnienie do dostępu do dokumentacji nie przysługuje, o ile osoba taka nie została prawidłowo upoważniona przez uprawnioną osobę (przedstawiciela ustawowego). Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do uzyskania od podmiotu leczniczego dokumentacji medycznej bezpłatnie jeśli występuje o nią po raz pierwszy w żądanym zakresie.Sposoby uzyskania kopii, wyciągów lub odpisów dokumentacji medycznej:

Osobiście:

Pacjent, przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentacji medycznej (po okazaniu dokumentu tożsamości) w archiwum szpitala przy ul. Konarskiego 13 w Otwocku (budynek Centrum Rehabilitacji) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-14.30

Poczta:

Za pośrednictwem Poczty Polskiej po złożeniu wniosku (wzory wniosków załączone są w pliku poniżej) Załączniki nr 3a i 3b

a. drogą listowną na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock, z dopiskiem „ARCHIWUM”

b. e-mailową na adres archiwum@spskgruca.pl w formie skanu (zostaną przyjęte jedynie własnoręcznie podpisane wnioski)

Termin wysłania dokumentacji od dnia doręczenia wniosku – niezwłocznie lecz nie później niż 7 dni roboczych , przesłanie następuje w formie przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej za zaliczeniem pocztowym

Cennik opłat za udostępnianie dokumentacji poprzez sporządzanie jej kopii, odpisów lub wyciągów ustalany jest Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w sprawie określenia opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentów SPSK im. prof. A. Grucy CMKP wydanym na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Wniosek do pobrania
Aktualizowano dnia: 04.08.2021
przez: Krzysztof Bogusławski
Design by Kris