Deklaracja dostępności

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej www.spskgruca.pl do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy w Otwocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spskgruca.pl Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny Data publikacji strony internetowej 01 stycznia 2006 Data ostatniej istotnej aktualizacji 01 czerwca 2020

Podmiot

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy w Otwocku

Adres strony internetowej

http://spskgrucy.pl/

Status zgodności

Serwis spskgruca.pl jest częściowo zgodny ze standardem WCAG 2.1. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


• niedostosowana czytelność tekstów opublikowanych dla osób niewidomych
• brak możliwości ustawienia kontrastu
• brak zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik
• teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną
• niedostosowanie plików PDF, Word i innych popularnych plików do ściągnięcia dla osób niewidomych
• brak wyraźnego wizualnego fokusa w aktywnych elementach, takich jak odnośniki, banery czy pola formularza
• brak odpowiedniego stosunku jasności tekstu do tła oraz nieodpowiedni kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść
• brak wyszukiwarki i mapy strony
• wybrane skrypty i aplety mogą być nie dostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:


• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, za pomocą skrótu „ctrl” i klawiszy „+”, „-„
• na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Z osobami odpowiedzialnymi można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@spskgruca.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Procedura wnioskowo-skargowa


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy, 05-400 Otwock ul. Konarskiego 13, zlokalizowany jest w jednym kompleksie budynków. Poradnia Specjalistyczna usytuowana jest w budynku dostępnym z zewnątrz poprzez wejście bez barier architektonicznych oraz windą z wnętrza szpitala. Wejście do Szpitala od strony Ostrego dyżuru, Planowych przyjęć, Głównego wejścia do Szpitala oraz budynku Centrum Rehabilitacji nie posiada barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami. We wszystkich budynkach zamontowane są windy wewnętrzne. Wszystkie oddziały oraz inne pomieszczenia dla pacjentów dostępne są dla osób z niepełnosprawnościami oraz nie posiadają barier architektonicznych. Na poszczególne kondygnacje dostać się można windami wewnątrz szpitala. Przy wejściach zewnętrznych nie występują schody. Na terenie Szpitala znajdują się oznaczone parkingi, z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach szpitala znajdują się dostępne toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynków szpitala nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynki szpitala nie osiadają zainstalowanych:

- pętli indukcyjnych,
- oznaczeń w alfabecie brajla,
- oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami


Informacja ogólna w sprawie dostępności
Pobierz


Wniosek ogólny o zapewnienie dostępności
Pobierz


Wniosek ogólny o zapewnienie dostępności
Pobierz


Informacja w sprawie tłumacza języka migowego
Pobierz


Formularz zgłoszeniowy tłumacz języka migowego
Pobierz

Aktualizowano dnia: 31.03.2021
przez: Krzysztof Bogusławski
Design by Kris