DOSTĘP DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
 • Dostęp do dokumentacji medycznej

  Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta oraz innym - wymienionym w art. 26 ust. ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - podmiotom, tj. m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru

  Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym oraz osobie bliskiej w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Opiekunowi faktycznemu pacjenta małoletniego lub ubezwłasnowolnionego uprawnienie do dostępu do dokumentacji nie przysługuje, o ile osoba ta nie została prawidłowo upoważniona przez uprawnioną osobę (przedstawiciela ustawowego). Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do uzyskania od podmiotu leczniczego dokumentacji medycznej bezpłatnie jeśli występuje o nią po raz pierwszy w żądanym zakresie.

  Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
   1) Do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
   2) Przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
   3) Przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
   4) Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
   5) Na informatycznym nośniku danych

 • Sposoby uzyskania kopii, wyciągów lub odpisów dokumentacji medycznej:

 • OSOBIŚCIE
  Pacjent, przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentacji medycznej- wzór upoważnienia załączony w pliku poniżej załącznik nr 3a (po okazaniu dokumentu tożsamości), w Archiwum szpitala przy ul. Konarskiego 13 w Otwocku (budynek Centrum Rehabilitacji) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-14.30.

 • POCZTA
  1. Za pośrednictwem Poczty Polskiej – (Kurier Pocztex płatność przy odbiorze) po złożeniu wniosku (wzór wniosku załączony w pliku poniżej - załączniki nr 3):
  a. drogą listowną na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP, ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock, z dopiskiem „ARCHIWUM”,
  b. drogą e-mailową na adres archiwum@spskgruca.pl (podpisany skan wniosku)
  2. Pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku.

  Termin wysłania dokumentacji od dnia doręczenia wniosku - niezwłocznie lecz nie później niż 7 dni roboczych.

  Cennik opłat za udostępnianie dokumentacji poprzez sporządzanie jej kopii, odpisów lub wyciągów ustalany jest zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP wydawanym na podstawie art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  Wniosek do pobrania
  Upoważnienie do pobrania

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
tel. 22 779 40 31 mail: kancelaria@spskgruca.pl