PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA
 • Prawa Pacjenta

  Prawa pacjenta zostały określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012, poz. 159 z późn. zm.) a także w przepisach wewnętrznych SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku.

  I. PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH – określone szczegółowo w art. 6-8 ustawy.
  II. PRAWO PACJENTA DO INFORMACJI – określone szczegółowo w art. 9 –12 ustawy.
  III. PRAWO DO ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH – określone szczegółowo w art. 12a ustawy.
  IV. PRAWO PACJENTA DO TAJEMNICY INFORMACJI Z NIM ZWIĄZANYCH – określone szczegółowo w art. 13-14 ustawy.
  V. PRAWO PACJENTA DO WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH – określone szczegółowo w art. 15-19 ustawy.
  VI. PRAWO DO POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI PACJENTA – określone szczegółowo w art. 20-22 ustawy.
  VII. PRAWO PACJENTA DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – określone szczegółowo w art. 23-30a ustawy.
  VIII. PRAWO PACJENTA DO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA – określone szczegółowo w art. 31- 32 ustawy; dotyczy opinii albo orzeczenia określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.
  IX. PRAWO PACJENTA DO POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO – określone szczegółowo w art. 33-35 ustawy.
  X. PRAWO PACJENTA DO OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ – określone szczegółowo w art. 36-38 ustawy.
  XI. PRAWO PACJENTA DO PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE – określone szczegółowo w art. 39-40 ustawy i w przepisach wewnętrznych Szpitala.

  Pielęgniarki oddziałowe oraz kierownicy innych komórek organizacyjnych działalności medycznej Szpitala udostępniają pacjentom, na ich życzenie, wyciąg z ustawy z dnia z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 • Obowiązki pacjenta

  Pacjent podczas pobytu w SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku ma obowiązek:

  I. Stosowania się do obowiązującego regulaminu organizacyjnego szpitala.
  II. Poszanowania własności szpitala i dbania o jego mienie pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej za jego zniszczenie lub uszkodzenie.
  III. Stosowania się do zaleceń lekarza i pozostałego personelu szpitala.
  IV. Zaniechania w trakcie leczenia szpitalnego przyjmowania leków i poddawania się jakimkolwiek zabiegom bez zezwolenia lekarza.
  V. Przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania na terenie szpitala alkoholu lub środków odurzających.
  VI. Przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie szpitala.
  VII. Przestrzegania zasad współżycia społecznego i niezakłócania spokoju pozostałym pacjentom i personelowi szpitala.
  VIII. Przestrzegania higieny osobistej oraz utrzymywania właściwego stanu sanitarnego swojego otoczenia.
  IX. Zaniechania opuszczania terenu szpitala, chyba że za upoważnieniem lekarza.

 • Rzecznik Praw Pacjenta

  Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych) czynna pn.-pt. w godz. 9.00-21.00

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  01-171 Warszawa ul. Młynarska 46
  Sekretariat: tel.: 22 532 82 50, fax.: 22 532 82 30
  sekretariat@bpp.gov.pl

 • Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

  Informacja ogólna w sprawie dostępności
  Wniosek do pobrania

  Wniosek ogólny o zapewnienie dostępności
  Wniosek do pobrania

  Wniosek ogólny o zapewnienie dostępności
  Wniosek do pobrania

  Informacja w sprawie tłumacza języka migowego
  Wniosek do pobrania

  Formularz zgłoszeniowy tłumacz języka migowego
  Wniosek do pobrania


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
tel. 22 779 40 31 mail: kancelaria@spskgruca.pl