WNIOSKI, SKARGI I INTERWENCJE
 • Wnioski, skargi i interwencje

  Pisma urzędowe, wnioski, skargi i interwencje oraz inne ważne pisma przychodzące do Szpitala odnotowywane są w Księdze Kancelaryjnej (w Sekretariacie Szpitala), następnie kierowane są przez Dyrektora do odpowiednich komórek organizacyjnych, celem dalszego załatwienia. Korespondencja wychodząca na zewnątrz podlega ewidencji.

  W SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku wszystkie osoby mogą korzystać z pełnego dostępu do procedury składania skarg i wniosków z uwzględnieniem potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

  Skargi i wnioski mogą być składane osobiście do Dyrektora SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku (przyjęcia Interesantów: czwartek godz. 12.00-14.00).

  Skargi i wnioski można również składać drogą telefoniczną i mailową do Dyrektora Szpitala – tel. 22 779 32 02, 22 779 28 15 fax 22 779 35 71; e-mail: sekretariat@spskgruca.pl

  Odpowiedź zostanie udzielona tą samą drogą, niezwłocznie po wyjaśnieniu sprawy we wskazanym przez Interesanta Ośrodku medycznym szpitala, tj. w Klinice/Oddziale/Zakładzie i zasięgnięciu opinii prawnej, jeżeli tego wymagać będzie złożona skarga lub wniosek. Interesant może otrzymać również odpowiedź pisemną, jeśli wyrazi taką wolę.

  W przypadku złożenia skargi lub wniosku drogą pisemną do Dyrekcji SPSK im. prof. Adama Grucy (ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock) odpowiedź będzie udzielona również w formie pisemnej, niezwłocznie po wyjaśnieniu sprawy we wskazanym przez Interesanta Ośrodku Medycznym Szpitala, tj. w Klinice/Oddziale/Zakładzie i po zasięgnięciu opinii prawnej, jeżeli tego wymagać będzie złożona skarga lub wniosek.

  W przypadku skarg składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, które nie są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, wzywa się osobę składającą skargę do podania imienia, nazwiska i danych teleadresowych, informując jednocześnie, iż w przypadku niepodania tych danych skarga może zostać pozostawiona bez rozpatrzenia. Jednakże, przyjęte standardy powodują, że w każdym takim przypadku wszczynane jest postępowanie wyjaśniające, które ma za zadanie ustalić czy faktycznie wystąpiły nieprawidłowości i zapobiec ich występowaniu. O wyniku takich postępowań nie informuję się jednak osoby, która nie wskazała danych umożliwiających jej identyfikację, w szczególności, iż skargi z reguły dotyczą działalności medycznej szpitala, w ramach której niemożliwe jest ujawnianie danych osobowych pacjentów szczególnie chronionych (danych o zdrowiu pacjentów) osobom nieupoważnionym.

  W przypadku wskazania imienia i nazwiska oraz adresu w wyniku wezwania ze strony SPSK, po sprawdzeniu, czy dana osoba jest uprawniona do uzyskiwania informacji w zakresie objętym skargą, i pozytywnej weryfikacji w tym zakresie, odpowiedź wysyła się droga pocztową w formie pisemnej.

  Sekretariat SPSK im. prof. Adama Grucy czynny jest w godz. 7.30-15.30.
  Centrala czynna całą dobę – tel.: 22 779 40 31. (Numery wewnętrzne podano przy poszczególnych ośrodkach medycznych Szpitala).


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
tel. 22 779 40 31 mail: kancelaria@spskgruca.pl