WNIOSKI, SKARGI I INTERWENCJE
 • Skargi i wnioski


  Skargi i wnioski rozpatrywane są przez Dyrektora Szpitala lub osoby upoważnione przez Dyrektora Szpitala.

  Skargi i wnioski pisemne można składać:
       - osobiście w Kancelarii Szpitala (budynek C),
       - listownie na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP,
           ul. ks. Stanisława Konarskiego 13,
           05-400 Otwock
       - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@spskgruca.pl

  Skargi i wnioski ustne, związane z działalnością danych komórek organizacyjnych (np. oddziału szpitalnego, przychodni, zakładu),
  w tym z udzielanymi w komórkach świadczeniami zdrowotnymi można złożyć:
       - u kierownika/koordynatora danej komórki organizacyjnej
       lub
       - u Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta

  Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta przyjmuje skargi oraz wnioski dot. przestrzegania praw pacjenta osobiście lub telefonicznie:
  w każdą środę w godz. 11.00 - 13.00
  w Budynku Centrum Rehabilitacji, II piętro, pok. 415 (gabinet psychologa),
  tel. 22 779 40 31, wew. 532
  oraz e-mailowo: prawa.pacjenta@spskgruca.pl

  Skarga lub wniosek powinny zawierać następujące informacje:
       - dane osoby skarżącej (imię, nazwisko, adres, numer telefonu i/lub adres e-mail),
       - opis zdarzenia,
       - w przypadku składania skargi w imieniu innej osoby konieczne jest dołączenie pisemnego
         pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu osoby skarżącej.
  Skargi i wnioski niezawierające powyższych danych pozostawia się bez rozpoznania.

  Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
tel. 22 779 40 31 mail: kancelaria@spskgruca.pl