Dostęp do dokumentacji medycznej

Informacja

Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej

Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta oraz innym - wymienionym w art. 26 ust. ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - podmiotom, tj. m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym oraz osobie bliskiej w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Opiekunowi faktycznemu pacjenta małoletniego lub ubezwłasnowolnionego uprawnienie do dostępu do dokumentacji nie przysługuje, o ile osoba ta nie została prawidłowo upoważniona przez uprawnioną osobę (przedstawiciela ustawowego). 

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do uzyskania od podmiotu leczniczego dokumentacji medycznej bezpłatnie jeśli występuje o nią po raz pierwszy w żądanym zakresie.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  1. Do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  2. Przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  3. Przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  4. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  5. Na informatycznym nośniku danych.
Za udostępnianie dokumentacji medycznej odpowiedzialne jest Archiwum Szpitala.

Opcje strony

do góry