Prawa i obowiązki pacjenta

Prawo

Prawa i obowiązki pacjenta

W trosce o dobro pacjentów oraz prawidłowe funkcjonowanie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy CMKP prosimy o zapoznanie się z Regulaminem porządkowym i jego przestrzeganie.


PRAWA PACJENTA

Prawa pacjenta zostały określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012, poz. 159 z późn. zm.) a także w przepisach wewnętrznych SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku.

 • PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH – określone szczegółowo w art. 6-8 ustawy.
 • PRAWO PACJENTA DO INFORMACJI – określone szczegółowo w art. 9–12 ustawy.
 • PRAWO DO ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH – określone szczegółowo w art. 12a ustawy.
 • PRAWO PACJENTA DO TAJEMNICY INFORMACJI Z NIM ZWIĄZANYCH – określone szczegółowo w art. 13-14 ustawy.
 • PRAWO PACJENTA DO WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH – określone szczegółowo w art. 15-19 ustawy.
 • PRAWO DO POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI PACJENTA – określone szczegółowo w art. 20-22 ustawy.
 • PRAWO PACJENTA DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – określone szczegółowo w art. 23-30a ustawy.
 • PRAWO PACJENTA DO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA – określone szczegółowo w art. 31- 32 ustawy; dotyczy opinii albo orzeczenia określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.
 • PRAWO PACJENTA DO POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO – określone szczegółowo w art. 33-35 ustawy.
 • PRAWO PACJENTA DO OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ – określone szczegółowo w art. 36-38 ustawy.
 • PRAWO PACJENTA DO PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE – określone szczegółowo w art. 39-40 ustawy i w przepisach wewnętrznych Szpitala.

Koordynatorzy opieki pielęgniarskiej oraz kierownicy innych komórek organizacyjnych działalności medycznej Szpitala udostępniają pacjentom, na ich życzenie, wyciąg z ustawy z dnia z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Link do ulotki o Prawach Pacjenta (rpp.gov.pl)


OBOWIĄZKI PACJENTA 

Zgodnie z regulaminem porządkowym podczas pobytu w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP ma obowiązek:

 1. Stosowania się do obowiązującego Regulaminu porządkowego Szpitala,
 2. Poszanowania własności Szpitala i dbania o jego mienie pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej za jego zniszczenie lub uszkodzenie,
 3. Stosowania się do zaleceń lekarza i pozostałego personelu Szpitala,
 4. Zaniechania w trakcie leczenia szpitalnego przyjmowania leków i poddawania się jakimkolwiek zabiegom bez zezwolenia lekarza,
 5. Przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania na terenie Szpitala alkoholu lub środków odurzających,
 6. Przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie Szpitala,
 7. Przestrzegania zasad współżycia społecznego i niezakłócania spokoju pozostałym pacjentom i personelowi Szpitala,
 8. Przestrzegania higieny osobistej oraz utrzymywania właściwego stanu sanitarnego swojego otoczenia,
 9. Zaniechania opuszczania terenu Szpitala, chyba że za upoważnieniem lekarza.

Opcje strony

do góry