Prawa i obowiązki pacjenta

Koperty

Wnioski, skargi i interwencje

Skargi i wnioski rozpatrywane są przez Dyrektora Szpitala lub osoby upoważnione przez Dyrektora Szpitala.

Skargi i wnioski pisemne można składać:

 • osobiście w Kancelarii Szpitala (budynek C),
 • listownie na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP,
  ul. ks. Stanisława Konarskiego 13,
  05-400 Otwock
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@spskgruca.pl lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /SPSKGRUCY/SkrytkaESP

Skargi i wnioski ustne, związane z działalnością danych komórek organizacyjnych (np. oddziału szpitalnego, przychodni, zakładu), w tym z udzielanymi w komórkach świadczeniami zdrowotnymi można złożyć:

 • u kierownika/koordynatora danej komórki organizacyjnej
  lub
 • u Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta:

Katarzyna Grott

Tel.: (22) 779-40-31 wew. 532

E-mail: prawa.pacjenta@spskgruca.pl

Pełnomocnik ds. Praw Pacjentów dostępny jest dla pacjentów oraz ich rodzin w każdą środę w godzinach 11.00 - 13.00 w Centrum Rehabilitacji, pokój 415 (gabinet psychologa), II piętro.

Skarga lub wniosek powinny zawierać następujące informacje:

 • dane osoby skarżącej (imię, nazwisko, adres, numer telefonu i/lub adres e-mail),
 • opis zdarzenia,
 • w przypadku składania skargi w imieniu innej osoby konieczne jest dołączenie pisemnego pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu osoby skarżącej.

Skargi i wnioski niezawierające powyższych danych pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Opcje strony

do góry