Prawa i obowiązki pacjenta

Rejestracja

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku pacjenci mają możliwość uzyskania konsultacji i wsparcia Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta w sytuacji, gdy w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital zostały naruszone ich prawa. 

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta:

Katarzyna Grott

Tel.: (22) 779-40-31 wew. 532

E-mail: prawa.pacjenta@spskgruca.pl

Pełnomocnik ds. Praw Pacjentów dostępny jest dla pacjentów oraz ich rodzin w każdą środę w godzinach 11.00 - 13.00 w Centrum Rehabilitacji, pokój 415 (gabinet psychologa), II piętro.

Do zadań Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta należy:

  • nadzorowanie poszanowania praw Pacjenta w Szpitalu
  • rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez Pacjentów i ich rodziny
  • podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji tego wymagających związanych z realizacją praw Pacjenta
  • przedstawianie możliwych rozwiązań prawnych w sytuacji naruszenia praw Pacjenta
  • udzielenie pomocy w sporządzaniu i złożeniu skargi do Dyrektora Szpitala lub innej instytucji
  • przyjmowanie skarg, wniosków oraz pochwał od Pacjentów i ich rodzin
  • rozpatrywanie oraz udzielanie odpowiedzi na wpływające pytania i skargi
  • uczestniczenie w mediacjach pomiędzy Pacjentem a Szpitalem w sytuacjach konfliktowych
  • współpraca z Kierownikami oddziałów i Kierownikami komórek organizacyjnych Szpitala w zakresie przestrzegania praw Pacjenta
  • upowszechnianie wśród personelu oraz pacjentów postanowień zawartych w Karcie Praw i Obowiązków pacjenta

Opcje strony

do góry