Prawa i obowiązki pacjenta

Człowiek

Zespół do spraw etyki

Zespół do spraw etyki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP, działa na podstawie Zarządzenie wewnętrzne nr 29/2014 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy CMKP z dnia 17 września 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. etyki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP. 

Skład Zespołu:

 1. lek. Paweł Sztwiertnia  – Przewodniczący
 2. ks. Benedykt Kulwicki
 3. lek. Barbara Latocha-Walencka
 4. mgr Aneta Okoń
 5. radca prawny Tomasz Majewski
 6. mgr Katarzyna Grott
 7. mgr Monika Błaszczak – Sekretarz

Do zadań Zespołu należy:

 1. pomoc w rozwiązywaniu problemów etycznych personelu i pacjentów szpitala w relacji: personel SPSK — pacjent, pacjent — personel SPSK oraz relacji pomiędzy pracownikami,
 2. upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w środowisku pracy i w opiece zdrowotnej,
 3. udzielanie pomocy pracownikom SPSK, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych,
 4. przedkładanie Dyrektorowi SPSK im. prof. A. Grucy CMKP analiz problemów etycznych występujących w szpitalu – na podstawie rozpoznawanych wniosków.  

Tematyka posiedzenia Zespołu oraz opinie wydawane w sprawach jednostkowych są tajne.

Członkowie Zespołu zachowują w tajemnicy wszelkie informacje i dane, z którymi zapoznali się w trakcie prac Zespołu.

Opinia Zespołu podawana jest jedynie do wiadomości zainteresowanych osób, a ewentualne dalsze działania Zespołu podejmowane w związku ze złożonym wnioskiem odbywają się z zachowaniem ochrony danych osobowych wnioskodawcy. 

Tryb przyjmowania wniosków:

1. Zespół przyjmuje do rozpoznania wnioski złożone w następujący sposób:

1) pisemnie członkowi Zespołu

2) pisemnie przez kancelarię szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu

2. Zespół nie przyjmuje do rozpoznania zgłoszeń anonimowych.  

Opcje strony

do góry