Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku

https://spskgrucy.pl/pl1/dla-pacjenta/przyjecie-i-pobyt-w-szpitalu/3491,Izba-Przyjec-Planowych.html
17.06.2024, 15:34
Szpital

Izba Przyjęć Planowych

Izba przyjęć planowych przyjmuje pacjentów zapisanych na zaplanowane wcześniej zabiegi lub pobyty diagnostyczne. 

Koordynator Opieki Pielęgniarskiej: Iwona Czarnecka

Telefon: (22) 779-40-31 wew. 379

Lokalizacja: budynek Bloku Operacyjnego na parterze – wejście i dojazd za wejściem do Izby Przyjęć Ostrego Dyżuru.


Przyjęcia planowe realizowane są według harmonogramu od poniedziałku do piątku oraz w niedziele.
O terminie i godzinie przyjęcia informuje sekretarka oddziału.

W Izbie Przyjęć Planowych obowiązuje system kolejkowy składający się z:

- biletomatu (obsługiwanego przez pacjenta samodzielnie),
- wyświetlaczy prezentujących kolejno wzywane i obsługiwane bilety.


Zgłaszając się do Szpitala, należy mieć ze sobą następujące dokumenty:
 • skierowanie do szpitala,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość z numerem PESEL (np. prawo jazdy, paszport),
 • obcokrajowcy powinni przedstawić rodzaj i numer karty pobytu, datę ważności oraz numer identyfikacyjny Unii Europejskiej.
 • dokumenty dot. stanu zdrowia lub wcześniejszych pobytów w szpitalu, np. karta informacyjna z wcześniejszego leczenia szpitalnego, wyniki badań, konsultacji, itp.,
 • listę aktualnie przyjmowanych leków oraz suplementów diety, a także sposób ich dawkowania.

Dodatkowo w przypadku przyjęcia dziecka/małoletniego:

 • dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego; książeczka zdrowia dziecka; numer PESEL dziecka; w przypadku opiekuna prawnego – dokument sądowy lub notarialny, potwierdzający prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.

W trakcie zakładania dokumentacji medycznej Pacjent będzie proszony o wyrażenie pisemnej zgody na hospitalizację, leczenie i diagnostykę, a także podpisanie oświadczenia o wyrażeniu (bądź nie wyrażeniu) zgody na udzielanie informacji o jego stanie zdrowia, udostępnieniu dokumentacji medycznej oraz wyznaczeniu osób do kontaktu.

W przypadku, gdy system eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) nie potwierdzi prawa do ubezpieczenia, pacjent otrzymuje do wypełnienia druk Oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Po wypełnieniu formalności Pacjent kierowany jest do przebieralni.

Pacjent może pozostawić swoje rzeczy w szpitalnym magazynie ubraniowym, otrzymuje wówczas jeden egzemplarz podpisanego spisu rzeczy pozostawionych. Następnie przechodzi do oddziału, w którym będzie hospitalizowany.


Ważne informacje dla pacjentów i ich bliskich:

Zgłaszając się do Szpitala pacjent powinien zabrać ze sobą:
 • piżamę i szlafrok
 • wygodne ubrania na zmianę (np. dres)
 • bieliznę osobistą
 • przybory toaletowe
 • ręcznik, klapki pod prysznic
 • wygodne obuwie

Depozyt

Pacjenci na czas pobytu w Szpitalu mają prawo oddać wartościowe rzeczy na przechowanie do depozytu szpitalnego.

Za rzeczy wartościowe uznaje się w szczególności: pieniądze, biżuterię, zegarek, klucze, dokumenty, karty płatnicze.

Potwierdzenie przyjęcia rzeczy wartościowych do depozytu stanowi Karta Depozytowa.

Pacjent przyjmowany do oddziału, w razie konieczności krótkotrwałego opuszczenia oddziału np. na zbieg operacyjny, badanie diagnostyczne, zabiegi rehabilitacyjne ma prawo przekazać wartościowe rzeczy do depozytu oddziałowego.

Za rzeczy wartościowe uznaje się w szczególności: pieniądze, biżuterię, zegarki, klucze, dokumenty, karty płatnicze, telefon komórkowy, tablet, laptop.

Potwierdzenie złożenia rzeczy do depozytu oddziałowego na czas koniecznej nieobecności w oddziale, stanowi Karta Depozytowa Oddziałowa.


Regulamin Porządkowy Szpitala

Zasady odwiedzinParkingŻywienieBaza noclegowa dla pacjentów i ich rodzin

Na terenie całego Szpitala obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

Opcje strony