Przyjęcie i pobyt w Szpitalu

Ambulans

Transport sanitarny

Oceny stanu pacjenta dokonuje każdorazowo lekarz prowadzący, który może wydać pacjentowi – zgłaszającemu taką potrzebę - zlecenie na transport bezpłatny, transport częściowo odpłatny lub transport w całości odpłatny, uwzględniając poniższe wytyczne, lub odmówić wydania zlecenia.

TRANSPORT BEZPŁATNY

Pacjentowi przysługuje - na podstawie zlecenia lekarza - bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego - w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia - do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem.

A zatem:

 • jeżeli pacjent ma dysfunkcję narządu ruchu, ale może korzystać ze środków transportu publicznego - nie przysługuje bezpłatny przejazd transportem sanitarnym z SPSK im. prof. A. Grucy CMKP do miejsca zamieszkania,
 • jeżeli SPSK im. prof. A. Grucy CMKP nie jest najbliższym podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń we właściwym zakresie od miejsca zamieszkania pacjenta – transport bezpłatny nie przysługuje.

Jeżeli lekarz wystawia zlecenie na transport częściowo odpłatny lub transport w całości odpłatny, to poza drukiem zlecenia, drukuje i przedkłada pacjentowi do podpisania oświadczenie o pokryciu kosztów transportu.

Odpłatność dla pacjentów za transport sanitarny częściowo odpłatny lub w całości odpłatny realizowany przez Zespół Transportu Sanitarnego Szpitala: 1 km – 5,90 zł netto.

Kwota powyższa podlega waloryzacji raz w roku o wartość wskaźnika inflacji - średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski” w terminie do końca stycznia każdego roku.

Obliczenia kosztów transportu sanitarnego odpłatnego lub częściowo odpłatnego (iloczyn liczby kilometrów do miejsca przeznaczenia i z powrotem oraz obowiązującej w Szpitalu stawki za 1 kilometr) i wystawienia faktury dla pacjenta dokonuje pracownik Działu Gospodarczego, na podstawie zlecenia na transport wystawionego przez lekarza.

Warunkiem wykonania transportu sanitarnego odpłatnego lub częściowo odpłatnego przez Zespół Transportu Sanitarnego jest zapłata przez pacjenta należności za transport sanitarny z góry, w Kasie Szpitala.

TRANSPORT CZĘŚCIOWO ODPŁATNY

W przypadku zlecenia takiego transportu 60% kosztów transportu pokrywa pacjent.

Przysługuje pacjentowi, gdy nie zachodzą okoliczności uprawniające pacjenta do uzyskania transportu bezpłatnego, a ze zlecenia lekarza wynika, że pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Transport częściowo odpłatny przysługuje w przypadku wystąpienia:

 1. chorób układu ruchu,
 2. chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
 3. chorób nowotworowych,
 4. chorób oczu,
 5. chorób przemiany materii,
 6. chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
 7. chorób skóry i tkanki podskórnej,
 8. chorób układu krążenia,
 9. chorób układu moczowo-płciowego,
 10. chorób układu nerwowego,
 11. chorób układu oddechowego,
 12. chorób układu trawiennego,
 13. chorób układu wydzielania wewnętrznego,
 14. chorób zakaźnych i pasożytniczych,
 15. urazów i zatruć,
 16. wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych.
TRANSPORT W CAŁOŚCI ODPŁATNY

Realizowany jest na zlecenie lekarza, gdy nie zachodzą okoliczności uprawniające pacjenta do uzyskania transportu bezpłatnego lub transportu częściowo odpłatnego.

W tej sytuacji 100% kosztów transportu sanitarnego pokrywa pacjent.

Opcje strony

do góry