Praktyki i staże

Praktyki i staże

Kontakt:

e-mail: kancelaria@spskgruca.pl
ePUAP: /SPSKGRUCY/SkrytkaESP


Praktyki studenckie i zawodowe

Praktyki studenckie i zawodowe studentów oraz uczniów przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego, wykonujących zawód medyczny, a także innych zawodów niż zawody medyczne w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP, realizowane są na podstawie umowy lub porozumienia zawartego pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a Szpitalem.

W przypadku studentów i uczniów szkół niepublicznych praktyki są odpłatne.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk powinny złożyć wniosek na obowiązującym formularzu.

Wniosek można składać:

 • osobiście w Kancelarii Szpitala (od pon. do pt., w godz. 7.00 - 15.30);
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP, 05-400 Otwock, ul. Konarskiego 13, z dopiskiem „Praktyki”;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@spskgruca.pl (należy przesłać skan podpisanego wniosku).

Zasady odbywania praktyk:

1. Praktykant powinien złożyć wniosek co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia praktyk.

2. Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem praktyk należy dostarczyć do Działu Kadr i Płac:

 • program praktyk,
 • skierowanie wystawione przez podmiot prowadzący kształcenie,
 • dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej,
 • aktualne zaświadczenia lekarskie od lekarza medycyny pracy,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

3. Zgodę na odbycie praktyk wyraża Dyrektor Szpitala lub osoba przez niego upoważniona.

4. O przyjęciu na praktyki informuje Dział Kadr i Płac (telefonicznie lub e-mailowo).

5. W pierwszym dniu praktyk, praktykant zgłasza się do Działu Kadr i Płac o godz. 7.00.

Wniosek niekompletny, nieprawidłowo wypełniony lub złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.


Staże kierunkowe i cząstkowe

Staże kierunkowe i cząstkowe realizowane są na podstawie umowy lub porozumienia zawartego pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a Szpitalem.

Staże odbywają się wyłącznie w jednostkach i komórkach organizacyjnych Szpitala posiadających uprawnienia do prowadzenia stażu w danym zakresie.

Osoby zainteresowane odbyciem stażu powinny złożyć wniosek na obowiązującym formularzu.

Zasady odbywania staży:

1. Stażysta powinien uzyskać pisemną zgodę kierownika właściwej komórki/jednostki organizacyjnej na wniosku o odbycie stażu

2. Wniosek należy złożyć w Kancelarii Szpitala nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem stażu.

3. Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem stażu należy dostarczyć do Działu Kadr i Płac:

 • dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej,
 • aktualne zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy,
 • ksero prawa wykonywania zawodu oraz dyplomu,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

4. Zgodę na odbycie stażu wyraża Dyrektor Szpitala lub osoba przez niego upoważniona.

5. O przyjęciu na staż informuje Dział Kadr i Płac (telefonicznie lub e-mailowo).

6. W pierwszym dniu stażu, stażysta zgłasza się do Działu Kadr i Płac o godz. 7.00.

Wniosek niekompletny, nieprawidłowo wypełniony lub złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.


 
 

 

 

Opcje strony

do góry