Praktyki i staż

Praktyki i staż

Praktyki studenckie i zawodowe

Praktyki studenckie/zawodowe studentów i uczniów przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego oraz wykonujących zawód medyczny, a także innych zawodów niż zawody medyczne w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP są realizowane  na podstawie umowy/porozumienia zawartego pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a Szpitalem.

W przypadku studentów/uczniów szkół niepublicznych praktyki studenckie i praktyki zawodowe są odpłatne.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk studenckich i praktyk zawodowych powinny złożyć wniosek o odbycie praktyki na obowiązującym formularzu.

Wniosek można składać:

  • osobiście w Kancelarii Szpitala,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP, 05-400 Otwock, ul. Konarskiego 13, z dopiskiem „Praktyki”,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@spskgruca.pl (należy przesłać skan podpisanego wniosku).

 

Zasady odbywania praktyk:

1. Praktykant na co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia praktyk zobowiązany jest złożyć w Kancelarii wniosek o odbycie praktyk w zawartym we wniosku terminie.

2. W terminie co najmniej 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia praktyk do Działu Kadr i Płac należy złożyć:

  • program praktyk,
  • skierowania do odbycia praktyk wystawione przez podmiot prowadzący kształcenie,
  • dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej,
  • aktualne zaświadczenia lekarskie od lekarza medycyny pracy.

3. Zgodę na odbycie praktyk wyraża Dyrektor Szpitala lub osoba przez niego upoważniona.

4. O przyjęciu na praktyki informuje Dział Kadr i Płac (telefonicznie lub e-mailowo).

5. W pierwszym dniu praktyk, praktykant zgłasza się do Działu Kadr i Płac (od godz. 7.00).

Wniosek niekompletny, nieprawidłowo wypełniony lub złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

 

Staże kierunkowe/cząstkowe

Staże kierunkowe/cząstkowe realizowane są na podstawie umowy/porozumienia zawartego pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a Szpitalem.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP informuje, że staże mogą odbywać się wyłącznie w jednostkach i komórkach organizacyjnych Szpitala posiadających uprawnienia do prowadzenia stażu w przedmiotowym zakresie. 

Osoby zainteresowane odbyciem stażu kierunkowego i stażu cząstkowego powinny złożyć wniosek o odbycie stażu na obowiązującym formularzu.

 

Zasady odbywania staży:

1. Stażysta powinien uzyskać pisemną zgodę kierownika właściwej komórki/jednostki organizacyjnej na wniosku o odbycie stażu

2. Wniosek należy złożyć w Kancelarii Szpitala nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem stażu.

3. Przyjęcie na staż poprzedza złożenie przez stażystę, w terminie co najmniej 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia stażu, następujących dokumentów do Działu Kadr i Płac:

  • dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej,
  • aktualnego zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy,
  • ksero prawa wykonywania zawodu oraz dyplomu.

4. Zgodę na odbycie stażu wyraża Dyrektor Szpitala lub osoba przez niego upoważniona.

5. O przyjęciu na staż informuje Dział Kadr i Płac (telefonicznie lub e-mailowo).

6. W pierwszym dniu stażu, stażysta zgłasza się w pierwszej kolejności do Działu Kadr i Płac (od godz. 7:00).

Wniosek niekompletny, nieprawidłowo wypełniony lub złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Opcje strony

do góry