Projekty ze środków unijnych i krajowych

Doposażenie SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku poprzez zakup cyfrowego aparatu rtg dla potrzeb pracowni rentgenowskiej oraz zakup cyfrowego śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego typu C-armdla potrzeb bloku operacyjnego w celu poprawy jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych

Planowany okres realizacji: 01.10.2018 - 31.08.2019

Doposażenie SPSK - zakup cyfrowego aparatu rtg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytetIX -Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działanie9.2 –Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości rentgenowskich badań diagnostycznych oraz śródoperacyjnych urządzeń rentgenowskich wspomagających pracę chirurgów ortopedów.

 

Opcje strony

do góry