PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH
 • Zwiększenie dostępności Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Otwocku dla osób ze szczególnymi potrzebami

  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości (proszę wpisać kwotę grantu) na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

  Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła skorzystać z nowej i zmodernizowanych wind, będzie mogła łatwiej poruszać się po placówce dzięki automatycznym drzwiom oraz skorzysatać z zakupionego w ramach grantu specjalistyczngo sprzętu medycznego (proszę wskazać korzyści z realizacji grantu, np. skorzystać z nowej windy, łatwiej dostać się z zewnątrz do placówki, latwiej dostać się do gabinetów lekarskich i zabiegowych, czy umówic wizytę on-line: uwaga: można wymienić w punktach).

  Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

  Raport z audytu - do pobrania •                                                                                                    

  Nazwa przedsięwzięcia:
  „Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków na terenie siedziby Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. A. Grucy CMKP”


  Zadanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy NR 258/2021/Wn07/OA-tr-ku/D z dnia 12.05.2021 o dofinansowanie w formie dotacji
  Całkowity koszt przedsięwzięcia: 1 949 550,00 zł,
  Kwota dofinansowania: 1 653 153,00 zł

  Zadanie obejmowało montaż paneli fotowoltaicznych przewidziany jest na 5 budynkach należących do Szpitala tj.:
  B – budynku przychodni specjalistycznej, E - pawilonie szpitalnym, G – bloku operacyjnym, C – budynku administracyjnym, R – budynku rehabilitacji

  Wyprodukowana energia z instalacji w całości wprowadzana jest do wewnętrznej sieci elektroenergetycznej Szpitala i przeznaczona jest na potrzeby wnikające z działalności szpitala.

  Instalacja składającą się z 864 modułów o łącznej mocy 350 kWp i powierzchni (bez odstępów) 1 785,89 m2.

  Budynek B - przychodni specjalistycznej: 31,18 kWp, 77 modułów
  Budynek C – administracyjny: 58,72 kWp, 145 modułów
  Budynek E - pawilonie szpitalny: 148,63 kWp, 367 modułów
  Budynek G – blok operacyjny: 26,32 kWp, 65 modułów
  Budynek R – rehabilitacji: 85,05 kWp, 210 modułów


  Uzyskane oszczędności wynikające z wytworzenia energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych na potrzeby własne szpitala przekładają się na zmniejszenie zapotrzebowania na dostarczaną energię elektryczną wytwarzaną z paliw konwencjonalnych. W konsekwencji ograniczona zostanie również emisja CO2, a także wiąże się to ze zmniejszeniem oddziaływania na środowisko naturalne.

 •     

  Doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku w cyfrowy system diagnostyki obrazowej do jednoczasowego wykonywania dwupłaszczyznowych, sylwetkowych zdjęć rtg w pozycji stojącej z oprogramowaniem do modelowania 3D układu kostnego

  Realizacja projektu została sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

  Powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości z zakresu wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

  Tytuł projektu: „Doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku w cyfrowy system diagnostyki obrazowej do jednoczasowego wykonywania dwupłaszczyznowych, sylwetkowych zdjęć rtg w pozycji stojącej z oprogramowaniem do modelowania 3D układu kostnego”

  Wartość dofinansowania: 3 980 626,43 złotych
  Wartość projektu: 3 980 626,43 złotych

  W ramach projektu zakupiony, zainstalowany i uruchomiony został cyfrowy system diagnostyki obrazowej rentgenowskiego EOS edge do jednoczasowego wykonywania niskodawkowych dwupłaszczyznowych, sylwetkowych zdjęć rtg w pozycji stojącej z oprogramowaniem do modelowania 3D układu kostnego dla potrzeb SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku.

  powiekszający się obrazek powiekszający się obrazek powiekszający się obrazek powiekszający się obrazek powiekszający się obrazek
 • ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020

  Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularzalub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej : https://www.pois.gov.pl

 • Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

  "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, Zarząd Województwa Mazowieckiego podejmuje starania w celu zwiększenia możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych poprzez wpisanie projektu pozakonkuroswego do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt zakłda zakup niezbędnego sprzętu, w szczególności:
  - aparatury medycznej i diagnostycznej;
  - odczynników oraz materiałów medycznych;
  - urządzeń do dezynfekcji;
  - środków do dezynfekcji;
  - środków ochrony indywidualnej;
  - usług remontowo-budowlanych niezbędnych do realizacji projektu. • Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18


  Planowany okres realizacji: od 01.01.2019 do 30.09.2021

  Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, a także integracjawdrażanych rozwiązań z innymi systemami IT wykorzystywanymi wewnątrz podmiotów. W wyniku realizacji projektuw podmiocie leczniczym zostaną wdrożone następującee-usługi: przetwarzanie EDM, e-zlecenie, e-rejestracja. Odbiorcami projektu będą pacjenci korzystający z usługmedycznych, a także Partnerzy projektui instytucje je nadzorujące.Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z 52 podmiotami leczniczymi oraz partnerem technicznymCentrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP przystąpił do ogólnopolskiego programu „Bądź przy mnie – wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19” organizowanego przez Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie (PTODM), we współpracy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Zespołem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Polską Radą Ekumeniczną, pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Pacjenta przez Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie.  W ramach programu otrzymaliśmy dwa smartfony dzięki, którym pacjenci z wirusem COVID-19, w tym trudnym dla nich czasie będą mogli skontaktować się ze swoimi bliskimi.

  Klinika Ortopedii Oddział VI Zapaleń Kości: 724 228 402, 724 228 403.

 • Doposażenie SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku poprzez zakup cyfrowego aparatu rtg dla potrzeb pracowni rentgenowskiej oraz zakup cyfrowego śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego typu C-armdla potrzeb bloku operacyjnego w celu poprawy jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych


  Planowany okres realizacji: 01.10.2018 - 31.08.2019

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytetIX -Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działanie9.2 –Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.
  Celem projektu jestzwiększenie dostępności do wysokiej jakości rentgenowskich badań diagnostycznych oraz śródoperacyjnych urządzeń rentgenowskich wspomagających pracę chirurgów ortopedów.

 • Rozbudowa i doposażenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy w celu poprawy jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych


  Planowany okres realizacji: 11.09.2014 - 31.12.2015

  Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych dla pacjentów z makroregionu mazowieckiego. Ważnym elementem zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego jest poprawa infrastruktury ochrony zdrowia i dostosowanie do wymogów prawa, poprzez podniesienie standardów pomieszczeń oraz wyposażenia w aparaturę medyczną, wraz ze zwiększeniem skuteczności działań operacyjnych w stanach zagrożenia zdrowotnego i zagrożenia życia pacjentów. W wyniku realizacji projektu zwiększony zostanie dostęp do wysokospecjalistycznej diagnostyki oraz rehabilitacji medycznej. Zmniejszy się liczba powikłań pooperacyjnych, zmniejszy się więc odsetek osób zagrożonych trwałych inwalidztwem. W konsekwencji zwiększy to zdrowotność mieszkańców województwa mazowieckiego i województw ościennych, co będzie miało pozytywny wpływ na rozwój gospodarki regionu i politykę zatrudnienia.”)

 • Przebudowa i modernizacja specjalistycznej przychodni ortopedycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Adama Grucy w Otwocku w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych oraz zwiększenia dostępności do specjalistycznych porad ortopedycznych dzieci i dorosłych z regionu całej Polski


  Planowany okres realizacji: 24.01.2012 - 09.10.2012

  Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie skuteczności działań oraz dostosowanie jakości świadczonych usług ochrony zdrowia do standardów Unii Europejskiej. Na realizacje powyższego celu wpłynąć ma osiągnięcie celu bezpośredniego projektu jakim jest zwiększenie efektywności i jakości udzielnych świadczeń przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Otwocku.

 • Przebudowa, modernizacja i wyposażenie części pomieszczeń w SPSK w Otwocku na potrzeby nowoczesnego Bloku Operacyjnego Traumatologii i Izby Przyjęć współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko


  Planowany okres realizacji: 09.03.2010-31.12.2011

  Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie skuteczności działań oraz dostosowanie jakości świadczonych usług ochrony zdrowia do standardów Unii Europejskiej. Na realizacje powyższego celu wpłynąć ma osiągnięcie celu bezpośredniego projektu jakim jest zwiększenie efektywności i jakości udzielnych świadczeń przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Otwocku.

 • Termomodernizacja głównego budynku łóżkowego szpitala (Budynek E) SPSK im. Prof. Adama Grucy w Otwocku dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 574.690,28 zł


  Planowany okres realizacji: 31.08.2011 - 15.12.2011

  Termomodernizacja głównego budynku łózkowegoszpitala (Budynek E) SPSK im. Prof. Adama Grucy w Otwocku dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 574.690,28 zł

 • Zakup aparatury medycznej w celu zwiększenia efektywności ochrony zdrowia w SPSK im. Prof. A. Grucy w Otwocku współfinansowany przez Unię Europejską jest realizowany w ramach ZPORR 2004-2006 r.


  Planowany okres realizacji: 2004 - 2009

  W ramach realizacji projektu dokonano zakupu następujących elementów: Stacjonarny aparat RTG dla potrzeb ambulatorium, przelotowy sterylizator parowy bez własnej wytwórni pary, automatyczna myjnia-dezynfektora do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, szyny do ciągłego biernego usprawniania stawu łokciowego, napędy chirurgiczne, aparaty do znieczulenia, 5 kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą, systemu cyfrowej radiografii pośredniej dla potrzeb ambulatorium szpitala, 3 szyny do ciągłego biernego usprawniania stawu kolanowego i stawu biodrowego, ortopedyczne napędy akumulatorowe, 4 kardiomonitory wraz z centralą monitorującą dla potrzeb oddziału pooperacyjnego, system artroskopowy, 2 aparaty do elektrochirurgii.Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
tel. 22 779 40 31 mail: kancelaria@spskgruca.pl